Privaatsustingimused

visitnopri.com kasutajaks saamisel kinnitate, et olete tutvunud ja nõustunud lepingu tingimustega (edaspidi Tingimused) alljärgnevalt:

1. Üldtingimused

1.1 Leping reguleerib visitnopri.com (edaspidi Portaal) kasutajaks registreerinud isikute (edaspidi Klient) ja Portaali omaniku Nopri Turism OÜ (edaspidi Portaali Haldaja) pakutavate teenuste (edaspidi Teenused) kasutamisel tekkivaid õiguseid ja kohustusi.
1.2 Teenuste all mõeldakse eelkõige Kliendile võimaluse andmist asjade ja teenuste ostu ja müügi tehingute tegemiseks.
1.3 Portaali Haldaja pakub Klientidele välja koha suhtluskanali ehk Portaali, kus Kliendid võivad omavahel teha ostu ja müügi pakkumusi, tehinguid ja kasutada muid Teenuseid.
1.4 Kliendid sõlmivad Müügilepingud omavahel ilma Portaali Haldaja sekkumiseta ega vahenduseta ja Kliendid vastutavad omavahel sõlmitud müügilepingute täitmise eest.
1.8 Portaali Haldaja ei osale ise müügis ega muudes tehingutes, mis Portaalis teostatakse Klientide vahel. Portaali Haldaja ei ole Kliendi tehingute esindaja, maakler, agent, komisijonär, vahendaja ega mõni muu sarnane isik.
1.9 Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kliendi ja Portaali Haldaja vahel toimub elektroonilises vormis Tingimustes või Portaalis sätestatud kontaktandmetel, kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti.
1.10 Kogu Portaali sisu autoriõigused kuuluvad Portaali Haldajale. Portaali autoriõigusega kaitstud teoseid edastades annab Klient Portaali Haldajale tasuta üle nende teoste osas kehtivad autori varalised õigused. Portaali Haldajale kuulub ainuõigus Kliendi poolt edastatud teoseid igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sh levitada, reprodutseerida, tõlkida, kohandada, lisada andmebaasidesse või edastada üldsusele.
1.13 Tingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kliendi poolt ja kehtivad Kliendi ja Portaali Haldaja vaheliste Tingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kliendil on õigus Tingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest. Kliendil on õigus Tingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused Poraali Haldaja ja teiste Klientide ees.
1.14 Portaali Haldajal on õigus Portaali, Teenuseid, Hinnakirja ja Tingimusi mistahes sätteid ühepoolselt muuta. Juhul, kui pärast Portaali, Teenuste, Hinnakirja ja Tingimuste muutmist, parandamist või täiendamist Kasutaja portaali kasutamist jätkab, tähendab see, et Kasutaja on Tingimuste muudatustega nõustunud.
1.15 Tingimuste ja Hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Portaalis vastavalt puntkile 6.3 ja 6.4 kokkulepitud viisil ja asukohas.
1.16 Klient kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega Hinnakirjas ja/või Tingimustes Teenuse kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist. Tingimustega nõustumisel ei ole Kliendi ja Portaali Haldajal tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Tingimustes selgesõnaliselt kirjas.

2.Kliendi õigused ja kohustused

2.1 Klient on teadlik, et teostab tehingute tegemist teise Kliendiga ilma Portaali Haldaja sekkumiseta ja vahenduseta ning Kliendid vastutavad täies ulatuses ise selliste tehingute ja lepingute täitmise eest.
2.2 Klient on teadlik, et ostu või müügi pakkumise tegemine toob kaasa siduva ostu või müügi kohustuse ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab Klient kohustuse rikkumisega tekitatud kahjude eest täies ulatuses.
2.3 Klient on teadlik, et kõikide Teenuste kasutamisest tulenevatelt tehingutelt makstavate maksude (käibemaks, tulumaks, sotsiaalmaks jne) deklareerimise ja maksmise kohustus lasub Kliendil.
2.4 Klient kohustub esitama Portaali registreerumisel ja kasutamisel tõeseid isikuandmeid ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi.
2.5 Klient kohustub esitama müüdavate asjade ja teenuste kohta adekvaatselt peegeldavaid andmeid ega ei ole eksitav, ebatäpne või väär, ega ei riku kolmandate isikute varalisi või mittevaralisi õigusi ega ole vastuolus seadustega.
2.6 Klient peab tagama, et Kliendi poolt edastatud andmed (lingid, failid, programmid, elektronposti aadressid jne) ei sisaldaks viirusi või programme, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad teisi Kliente või Portaali normaalset tööd.
2.7 Klient tagab, et edastatud info ei sisalda infot, mis on saadud mõne muu Portaaliga analoogsest teenusest.
2.8 Kliendil ei ole õigus koguda ega koostada nimekirju Portaal kasutajatest ükskõik millisel eesmärgil.
2.9 Kliendil ei ole õigus Portaali kasutamisel mistahes kahju tekkimisel nõuda kahjutasu Portaali Haldajalt, v.a nõudmised, mis tulenevad otseselt Tingimustest.
2.10 Kliendil on kohustus hoida Portaali kasutamiseks salasõna salajases, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a juhul kui Klient on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Teenuste kasutamisel. Kliendil on kohustus koheselt välja vahetada salasõna selle kaotamisel või sattumisest kolmandate isikute valdusse. Klient on teadlik asjaolust, et Portaali kasutamiseks fikseeritud salasõna sattumisel kolmandate isikute valdusesse on sellistel kolmandatel isikutel võimalik võtta Kliendile siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab Klient ning et Portaali Haldajal ei lasu kohustust kontrollida täiendavalt (s.o peale eposti ja salasõna) Portaali kasutaja isikut.
2.11 Kliendil on kohustus koheselt elektrooniliste kanalite kaudu informeerima Portaali Haldajat kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud.
2.12 Klient aksepteerib sõlmitavate tehingute täitmisel Portaali Haldaja deposiidi kasutamist, kui teine lepingupool seda soovib.
2.13 Klient kinnitab iga toimingu tegemisega Portaalis, et ta on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Portaalis võimaldatud tehinguid.
2.14 Klient, kes on 7-18 aastane, kinnitab, et ostu või müügi pakkumise tegemiseks on tal seadusliku esindaja nõusolek sellise pakkumisega kaasnevatesse tehingutesse astumiseks ja sellega seotud kohustuste võtmiseks.
2.15 Klient kohustub tasuma kasutatud Teenuste eest kõik Hinnakirjajärgsed maksed Portaali Haldajale arveldusarvele 7 päeva jooksul Portaali Haldaja poolt elektroonilise arve esitamisest. Kõik hinnakirjavälised teenuste, kokkulepete, pakkumiste või tellimuste puhul on kohustus need teostada Portaali Haldaja ametlikke esindajatega, vastasel korral jätab Portaali Haldja õiguse tagant järgi ühepooselt muuta tingimusi. Kõik kokkulepped kehtivad kirjalikus vormis välja arvatud kui suuline kokkulepe salvestatakse digitaaselt taasesitavas vormis.
2.17 Tähtaegselt tasumata arvetelt on Portaali Haldajal õigus nõuda viivist 0,5% tähtaegselt tasumata summalt päevas. Klient kohustub kandma kõik tähtaegselt tasumata jäetud maksete sissenõudmisega seotud kulud.
2.18 Klient kohustub mitte kasutama Portaali ebaseaduslikeks tehinguteks, ebaviisakalt käitumiseks, kelmusteks või pettusteks.

3.Portaali Haldaja õigused ja kohustused

3.1 Portaali Haldaja ei vastuta Kliendi poolt Portaalis avaldatava informatsiooni ja tegevuste tõelevastavuse, ebasobivuse või seaduslikkuse eest.
3.2 Portaali Haldaja ei vastuta Portaali kaudu ostetavate ja müüdavate asjade ja teenuste kvaliteedi ja tingimuste eest.
3.3 Portaali Haldajal on õigus saata Kliendile teateid ja pakkumisi. Teadaannetest on Kliendil õigus keelduda teatades sellest Portaali Haldajat.
3.4 Portaali Haldajal on õigus lisada, muuta, peatada, eemaldada või kustutada Kliendi poolt Portaali sisestatud informatsiooni või tegevust.
3.5 Portaali Haldajal on õigus omal valikul piirata Kliendi Portaali kasutamisõigust.
3.6 Portaali Haldajal on õigus deponeerida Kliendilt raha Kliendi poolt sõlmitavate müügi- ja teiste lepingute täitmiseks.
3.7 Portaali Haldajal on õigus Kliendilt Teenuse kasutamise eest arve esitada vastavalt Hinnakirjale.
3.8 Portaali Haldajal on õigus automaatselt sulgeda Kliendi Portaali kasutusõigus, kui Klient on saand teiselt Kliendilt negatiivse tagasiside. Kliendil on õigus otsus vaidlustada, saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile info@visitnopri.com
3.9 Portaali Haldajal on õigus jälgida, salvestada, töödelda, taasesitada, analüüsida Portaalis toimuvat ükskõik missugust tegevust ükskõik kes seda teostab. Portaali Haldjal on õigus sõnumeid ja kõnesid salvestada Teenuse paremaks tagamiseks. Portaali Haldja on õigus küsida, salvestada, töödelda Kliendi browseri küpsiseid.
3.10 Portaali Haldaja on õigus Portaali parema kasutamise huvides teostada ilma Kliendi kooskõlastusega ega teavitusega Portaali arendust, andmete ümberpaigutusi.

4.Isikuandmete kaitse

4.1 Andmeid, mida Portaali Haldaja on saanud Kliendilt Portaali registreerimise tulemusel ja kasutamise käigus või mis koguneb Kliendi kohta muul viisil Portaali kasutades (edaspidi Isikuandmed), on õigus Portaali Haldajal salvestada elektroonilisel kujul, töödelda, kasutada, teha väljavõtteid, analüüsida ja personaliseerida.
4.2 Portaali Haldajal on õigus kasutada Isikuandmeid ise ja anda neid üle Portaali poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel eesmärgiga tagada Teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada ja arendada Teenuseid.
4.3 Portaali Haldajal on õigus edastada Kliendi andmeid teisele Kliendile juhul, kui Klient on avaldanud soovi või on teinud teise Kliendiga tehingu.
4.4 Portaali Haldjal on õigus salvestada ja töödelda browseri küpsiseid.
4.5 Klient annab Portaali Haldajale õiguse võlgade sissenõudmiseks Isikuandmete edastamiseks inkassodele ja maksehäire keskkustesse.

5.Kohaldatav õigus

5.1 Kliendi ja Portaali Haldaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte, kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.
5.2 Kui mõni Tingimuse osa osutub kehtetuks seadusega vastuolu tõttu, ei muuda see teiste Tingimuste osade kehtivust.

6.Kontaktandmed ja teavitused

6.1 Portaali Haldaja andmed:

Nopri Turism OÜ (registrikood 14721813)
Address: Võru maakond, Rõuge vald
Kärinä küla, Farmi, 65041

6.2 Portaali aadress: https://visitnopri.com
6.3 Tingimused ja Tingimuste muutmise teavituse teostatakse avalikult elektroonilises asukohas: https://visitnopri.com/kasutajatingimused/